I Mistrzostwa Kettlebell Mazury Fitness

I. Cel zawodów:

1. Promocja sportów odważnikowych (kettlebell).

2. Promowanie zdrowego stylu życia.

 

II. Termin i miejsce zawodów

1. Miejsce zawodów: Świętajno, sala gimnastyczna przy ul. Mickiewicza. 

2. Termin zawodów: 19.02.2022 r

3. Rejestracja i ważenie zawodników – 19.02.2022, godz. 9.30 -9.45 na podstawie wcześniejszych zgłoszeń.

Początek zawodów – 19.02.2022, godzina 10:00

Przewidywane zakończenie zawodów – 19.02.2021, godzina 12.00

Harmonogram startów zostanie ogłoszony po zakończeniu rejestracji

 

III. Kierownictwo i organizator zawodów

1. Organizatorem zawodów jest Mazury Fitness Barbara Ligocka oraz Sołectwo Świętajno

Kontakt do organizatora: baszka.bl@gmail.com

2. Sędzią głównym zawodów jest Maciej Ligocki.

 

IV. Uczestnicy i warunki współzawodnictwa. Punktacja i kategorie.

1. w Mistrzostwach Kettlebell Mazury Fitness mogą brać udział chętni, ćwiczący na zajęciach grupowych Mazuryfitness, a za zgodą organizatora także inne osoby, niemające przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowo - siłowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu V niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnicy mają możliwość startowania w 2 konkurencjach:

a) długi cykl jednorącz lub oburącz.

Jako długi cykl rozumie się nadrzut i podrzut odważnika / odważników. Dopuszcza się start z

odważnikami: 4kg ,8 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, i większymi. Zawody odbędą się na dystansie 5 min.

b) rwanie

Jako rwanie rozumie się przeniesienie jednym płynnym ruchem odważnika od pozycji dolnej nad głowę. Dopuszcza się start z odważnikami: 4kg ,8 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, i większymi. Zawody odbędą się na dystansie 5 min.

3. Zawodnik może wystartować w jednej lub dwóch konkurencjach. Do punktacji końcowej będzie liczyła się suma punktów osiągniętych w każdej z konkurencji. Punktacja będzie liczona wg wzoru x[kg] x N gdzie X to waga odważnika (odważników przy ćwiczeniach oburącz) a N to ilość uznanych przez sędziego powtórzeń.

4. W zawodach można posługiwać się wyłącznie odważnikami zapewnionymi przez Organizatora. Organizator zapewni także magnezję do chwytów.

3. Starty odbędą się w podziale na kategorie:

a) Kobiety

b) Mężczyźni

4. Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe czy wagowe.

5. Za każdy prawidłowy długi cykl, tj. wykonanie jednego płynnego ruchu z dołu (pozycja końcowa jak w swingu) do pozycji stojaka (rack) , z widocznym zatrzymaniem ciała i wyprostowaniem kolan, łokcie w kontakcie z tułowiem (fiksacja dolna) a następnie podrzut odważników nad głowę z wyraźnym ich zatrzymaniem, wyprostowaniem tułowia i ramienia aż do zablokowania łokci (fiksacja górna) z ciężarem. O zaliczeniu powtórzenia decyduje sędzia. Po zatrzymaniu odważnika w górnej pozycji (fiksacji), uczestnik opuszcza odważnik do następnego powtórzenia.

6. Za każde prawidłowe rwanie uznaje się jeden płynny ruch z dołu z pozycji zawieszonego jak w swingu odważnika do pozycji górnej (ręka pionowo w górze, zablokowana w łokciu, odważnik nad głową). Po zatrzymaniu odważnika w górnej pozycji (fiksacji), uczestnik opuszcza odważnik jednym ruchem bezpośrednio poniżej bioder do następnego powtórzenia.

Niedopuszczalne jest dotykanie ciała nieobciążoną ręką, dzielenie ruchu lub dotykanie ciężarka drugą ręką lub opuszczenie go do pozycji stojaka. 

3. Sędziowie zaliczają punkty zgodnie z zasadami giriewoj sport określonymi w przepisach

International Union of Kettlebell Lifting, przy uwzględnieniu jednego odstępstwa: w konkurencji jednorącz zawodnicy mogą dowolną ilość razy zmieniać rękę. Sędziowie zwracają szczególną uwagę na tzw. pozycję zablokowaną(fiksację) w dwóch położeniach: pozycji stojaka i pozycji z odważnikiem (odważnikami) nad głową. W obu wspomnianych pozycjach zawodnicy muszą mieć nogi wyprostowane w kolanach.

4. Odłożenie ciężarka na pomost lub jego upuszczenie przerywa występ zawodnika.

 

V Ubiór zawodnika

1. Strój zawodnika musi spełniać niżej przedstawione wymagania:

a. koszulka z krótkim rękawem nie zasłaniająca łokci;

b. spodenki (lub krótkie spódniczki u kobiet) nie zasłaniające kolan;

c. buty sportowe

2. Zabrania się używania rękawiczek lub/i nakładek na dłonie.

3. Zastosowanie usztywniaczy, ochraniaczy etc. jest dopuszczalne tylko w razie ich wcześniejszego

zgłoszenia w biurze zawodów, wyłącznie z przyczyn zdrowotnych, które winny zostać wpisane na

kartę zawodnika. Powyższe nie dotyczy tzw. „frotek” o ile ich szerokość nie przekracza 10 cm.

4. Dopuszczalne jest używanie pasów o rozmiarach max 12 cm z tyłu i 6 cm z przodu.

 

VI Protesty

1. Protesty uczestnicy składać mogą wyłącznie bezpośrednio po zakończeniu startu.

2. Protest może dotyczyć wyłącznie własnego startu i powinien zostać zgłoszony na piśmie,

Sędziemu Głównemu zawodów albo osobie obecnej w biurze zawodów należącej do kolegium

sędziowskiego.

 

VII. Zgłoszenia do zawodów i opłaty startowe

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub drogą mailową do organizatora. Na start nie jest wymagana opłata startowa

 

 

VIII. Nagrody

Dla miejsc I-III w poszczególnych kategoriach - dyplomy.

Dla miejsc I-III w klasyfikacji generalnej (długi cykl + rwanie) pamiątkowe medale.

Dla zdobywcy 1 miejsca w klasyfikacji ogólnej w kategorii kobiet (długi cykl plus rwanie) – nagroda rzeczowa: karnet na masaż w wysokości 150 zł

IX. Postanowienia końcowe:

1. Zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji co do udziału zawodnika w zawodach w wypadku stwierdzenia przeciwskazań do startu lub kontynuowania występu. Niezastosowanie się do zaleceń powoduje dyskwalifikację zawodnika.

4. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją zawodów i pozostałą działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Biegu, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.

5. O wszystkich spawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator i Sędzia Główny

Zawodów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia zawodów po wcześniejszym

uzgodnieniu tego z sędziami i zespołami uczestniczącymi w zawodach.

8. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów (lub ich

przerwania) bez podania przyczyny.

 

Regulamin zawodów kettlebell Świętajno 26.02.2022

Mazury Fitness

 

 

Zrobione w WebWave CMS